คณะกรรมการ


นางสมบุญ คำเหมือง
ประธานกรรมการดำเนินการ

นายวิวรรธน์ บุญจันทร์
รองประธานกรรมการ

นายบัวสวรรค์ จันดี
รองประธานกรรมการ

นางณิชาภัทร วุฒิยานันท์
เลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ

นางสมบุญ คำเหมือง (ประธาน)
คณะกรรมการอำนวยการ (ประธาน)

น.ส.สุพรรณิกา มาพร (เลขาคณะกรรมการ)
คณะกรรมการอำนวยการ (เลขาคณะกรรมการ)

นายอำนาจ เตวิชา (กรรมการ)
คณะกรรมการอำนวยการ (กรรมการ)

นายฐากร ภูแช่มโชติ (กรรมการ)
คณะกรรมการอำนวยการ (กรรมการ)

นายบรรหยัด จอมคำสิงห์ (กรรมการ)
คณะกรรมการอำนวยการ (กรรมการ)

คณะกรรมการเงินกู้

นายบัวสวรรค์ จันดี (ประธาน)
คณะกรรมการเงินกู้ (ประธาน)

นางณิชาภัทร วุฒิยานันท์ (เลขาคณะกรรมการ)
คณะกรรมการเงินกู้ (เลขาคณะกรรมการ)

นางเรณู ศรีศักดา (กรรมการ)
คณะกรรมการเงินกู้ (กรรมการ)

นายมนูญ จ้ายหนองบัว (กรรมการ)
คณะกรรมการเงินกู้ (กรรมการ)

นายมานพ ม่วยหนู (กรรมการ)
คณะกรรมการเงินกู้ (กรรมการ)

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายวิวรรธน์ บุญจันทร์ (ประธาน)
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ประธาน)

นายศิรภัศร์ อามีน (เลขาคณะกรรมการ)
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (เลขาคณะกรรมการ)

นายบุญเลิศ อินทร์เจริญ (กรรมการ)
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (กรรมการ)

นายธีรวุฒิ วงค์ทา (กรรมการ)
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (กรรมการ)

นายทรงเดช หมู่หมื่นศรี (กรรมการ)
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (กรรมการ)