ข่าวประกาศอื่นๆ

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ

โดย 
 วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 10:10 น.
 713
UploadImage

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ
พ.ศ. 2562
...................................................
 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 62(8) และข้อ 90(3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1           ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ. 2562
ข้อ 2           ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3           ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.  2560 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับรวมทั้งบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4     การให้กู้เงินพิเศษ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเงินกู้พิเศษแก่สมาชิก โดยคณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 66 และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 5     ผู้มีสิทธิยื่นคำขอกู้เงินพิเศษจะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์    ชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 เดือน  มีหุ้นสะสมในสหกรณ์ มากกว่า 270,000 บาท
ข้อ 6     สมาชิกจะขอกู้เงินกู้พิเศษจากสหกรณ์ได้โดยจะกู้ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์   หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าให้เลือกจำนวนนั้น
ข้อ 7     สมาชิกผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินพิเศษจากสหกรณ์จะต้องทำการชำระต้นเงินกู้ทุกประเภทที่มีค้างกับสหกรณ์พร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่ได้รับเงินกู้พิเศษจากสหกรณ์
ข้อ 8     การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้พิเศษให้คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแล้วแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนเงินกู้และความมุ่งหมายแห่งการกู้เงินแต่ไม่เกิน 120 งวด กรณีที่สมาชิกมีอายุงานที่เหลือจนถึงเกษียณไม่ถึง 120 งวด สหกรณ์ฯ สามารถกำหนดงวดให้กับสมาชิกที่ยื่นกู้จ่ายชำระค่างวดไม่เกินอายุที่เกษียณ ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
                ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ
 ข้อ 9    สมาชิกผู้ขอกู้เงินกู้พิเศษจากสหกรณ์ จะต้องทำการผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 35% ของวงเงินกู้จึงจะมีสิทธิในการยื่นขอกู้พิเศษได้ใหม่ โดยจำกัดวงเงินกู้รายใหม่ รวมทั้งวงเงินกู้เดิมได้ไม่เกินที่กำหนดไว้ในข้อที่ 24
ข้อ 10     ในระหว่างที่ยังอยู่ในห้วงของการผ่อนชำระเงินกู้พิเศษสมาชิกจะใช้สิทธิในการขอกู้สามัญมิได้ เว้นแต่จะขอใช้สิทธิในการขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยวงเงินที่ขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินดังกล่าว เมื่อรวมกับวงเงินกู้พิเศษที่ยังคงค้างชำระอยู่กับสหกรณ์จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่มีสะสมอยู่ใน สหกรณ์
ข้อ 11     ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้พิเศษที่กำหนดในข้อ 26 ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้  แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสำหรับเงินกู้พิเศษรายหนึ่ง ๆ จะต้องไม่เกิน 12 เดือน
เมื่อได้รับอนุมัติให้ผ่อนเวลาชำระหนี้ได้แล้ว สมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการผ่อนเวลาชำระหนี้เป็นจำนวนเงินร้อยละสองของเงินต้นที่ต้องผ่อนชำระรายเดือนแต่ต้องไม่น้อยกว่า 50 บาท ต่อการยื่นขอผ่อนผันแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันชำระหนี้ สมาชิกผู้กู้จะต้องนำส่งเงินค่าดอกเบี้ยรายเดือนให้แก่สหกรณ์ตามสัญญาจะค้างชำระมิได้