ข่าวประกาศอื่นๆ

ระเบียบว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้

โดย 
 วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 10:30 น.
 647
UploadImage

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้
.ศ. 2562
...................................................
 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 62(8) และข้อ 90(3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1           ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ. 2562
ข้อ 2           ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3           ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.  2560 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับรวมทั้งบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4     ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 5     ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนเงินต้นคงเหลือ