ข่าวประกาศอื่นๆ

ระเบียบว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้

โดย 
 วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 10:35 น.
 668
UploadImage

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด
ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
.ศ. 2562
...................................................
 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 62(8) และข้อ 90(3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1           ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ. 2562
ข้อ 2           ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3           ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.  2560 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับรวมทั้งบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4     ให้คณะกรรมการดำเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมดำเนินการกำหนด
ข้อ 5     ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
  1. เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
  2. เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดำเนินการว่า ผู้กู้เงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
  3. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้บกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
ข้อ 6    ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ (34) ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอคณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้ค้ำประกันได้ทำหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 7     ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ำประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออก หรือย้ายจากงานประจำตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 31 (3) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วขอออก หรือย้ายจากงานประจำนั้นได้