ข่าวประกาศอื่นๆ

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

โดย กัญจนา ชูศรีโฉม
 วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 10:30 น.
 264
UploadImage

ประกาศ ที่ สอม.0030/2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือด้านเงินกู้
 
               ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
               ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯในสถานการณ์ปัจจุบัน ทางคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯจึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกทุกราย เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 2564) ดังนี้
               1. พักชำระค่าหุ้นรายเดือน
               2. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ทุกประเภท
               อนึ่ง  ตลอดระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 2564) สมาชิกสหกรณ์ฯทุกราย จะไม่มีสิทธิ์ดำเนินการขอกู้และเปลี่ยนสัญญาเพิ่มวงเงินกู้ใหม่ได้               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน