วัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์


      1. ส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก โดยการถือหุ้นรายเดือน และการฝากเงิน
      2. จัดให้มีเงินกู้แก่สมาชิกโดยเงินออมของสหกรณ์ หรือกู้ยืมจากสถาบันอื่น
      3. เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคง ในการทำงานและดำรงชีพของสมาชิกและครอบครัว
      4. ส่งเสริมการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
      5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท


เอกสารการจัดตั้งสหกรณ์

UploadImage