ข่าวประกาศอื่นๆ

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

โดย 
 วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 09:53 น.
 538
UploadImage

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
พ.ศ. 2562
...................................................
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 62(8) และข้อ 90(3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1           ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ. 2562
ข้อ 2           ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3           ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.  2560 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับรวมทั้งบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4     การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 5     สมาชิกที่จะสามารถใช้สิทธิขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้หลังจากการได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกของสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 6     สมาชิกสามารถกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถืออยู่แต่ต้องไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ในกรณีที่สมาชิกนั้นต้องการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินมากกว่าจำนวนดังกล่าว สมาชิกสามารถกู้เงินได้ในจำนวนเงินซึ่งเมื่อรวมกับหนี้สินอื่นที่มีอยู่กับสหกรณ์แล้วต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ถืออยู่ในสหกรณ์ หรือไม่เกิน 30,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดน้อยกว่าให้เลือกจำนวนนั้น
ข้อ 7     การส่งงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีที่เงินกู้ไม่เกิน 5,000 บาท ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจำนวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือส่งเป็นงวดรายเดือนรวม สองงวดเท่า ๆ กัน  ในกรณีที่เงินกู้มากว่า 5,000 บาท ให้สมาชิกผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เท่ากันทุกงวด โดยแต่ละงวดให้ส่งเงินต้นไม่ต่ำกว่า 500 บาท ของจำนวนเงินต้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 งวด ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาแต่อย่างใดอีก
ข้อ 8     การส่งชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจาก เงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย
                ให้ถือว่า เงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ
ข้อ 9     สมาชิกจะไม่สามารถใช้สิทธิขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้อีกในขณะที่ยังมีภาระการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอยู่จนกว่าหนี้รายเดิมจะได้ชำระคืน พร้อมดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ครบถ้วน