ข่าวประกาศอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้ ซื้อหุ้นพิเศษ และฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยวิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

โดย กัญจนา ชูศรีโฉม
 วันที่ 09 เม.ย. 2562 เวลา 10:19 น.
 110
UploadImage
ประกาศ
สอม.016/2562
...................................................

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้  ซื้อหุ้นพิเศษ และฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยวิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
 
          เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้สมาชิกสหกรณ์ ฯ ในกรณี   เปลี่ยนแปลงการชำระหนี้ , ซื้อหุ้นพิเศษ และฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษหรือธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท จากเดิมชำระเป็นเงินสดเปลี่ยนแปลงให้ชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคารเท่านั้น ซึ่งจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
ชื่อบัญชี                     “ สหกรณ์ออมทรัพย์ มาโก้ จำกัด ”
ธนาคารกรุงเทพ         ประเภทบัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์    สาขา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
                                  หมายเลขบัญชี  864 – 0 – 41771 – 6
และมีเงื่อนไขในการชำระหนี้ ดังนี้    “ สมาชิกต้องชำระหนี้หรือฝากเงิน  พร้อมนำใบฝากส่งสหกรณ์ ฯ ภายใน เวลา 13.00 น. ของแต่ละวันทำการ ในกรณีหลังจากเวลา 13.00 น. ขอแต่ละวันทำการให้ถือว่าเป็นวันถัดไป ”
อนึ่งขั้นตอนโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1. สมาชิกสหกรณ์ ฯ ต้องดำเนินการติดต่อสอบถามข้อมูลจำนวนเงินที่จะทำธุรกรรมทุกประเภท มายังสหกรณ์ ฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนของจำนวนเงิน
2. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลจำนวนเงินที่สมาชิกทำธุรกรรม และแจ้งยอดให้สมาชิกทราบเพื่อดำเนินการโอนชำระผ่านธนาคาร
3. เมื่อสมาชิกสหกรณ์ ฯ ได้ดำเนินการโอนชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการโอนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ
4. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ จะทำการบันทึกรายการและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิกทุกครั้ง
5. กรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ แล้วไม่สามารถโอนชำระได้ภายในวันนั้น สหกรณ์ ฯ ถือว่าเป็นโมฆะ  สมาชิกจะต้องมาติดต่อดำเนินการใหม่อีกครั้ง
 
                                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562